Tham gia nhóm WhatsApp của Hash

Hash có nhóm WhatsApp riêng. Chúng tôi sử dụng nó để đưa ra thông báo, bao gồm cả Hash Humps (vào Thứ Ba và Thứ Tư) và những thay đổi vào phút cuối ảnh hưởng đến hoạt động chạy và đi bộ của chúng tôi.

Nếu bạn muốn tham gia nhóm Hash WhatsApp, nhắn tin cho (+84)942475211 hoặc gửi mail tới saigonmmc@gmail.com.

.
.
.
.